Kosterbåten

Flerbostadshus - Västra Hamnen - Malmö

Byggnadens form beskriver ett U med tre gatusidor och en skyddad gård i mitten. Gården är sluten på den fjärde sidan med ett miljöhus och motbyggd på grannfastigheten. Från gatusidan finns två entréer till trapphus varifrån man även når gården och gårdssidans loftgångar.

De relativt långa fasaderna har brutits ned i mindre delar såväl volym- som materialmässigt. Höjden varierar mellan tre, fyra och fem våningar samt i en del fem våningar och en indragen takvåning.

Fasadmaterial är på gatusidan tegel i olika nyanser och vitmålad puts. I båda fallen förekommer infällda fält av fibercementskivor. Den indragna takvåningen är beklädd med rödbruna laminatskivor i trästruktur. Sockeln är klinkerbeklädd och övergår i nordöstra hörnet till en klinkerbeklädd sockelvåning. Fönster och plåtdetaljer har olika kulörer inom respektive fasadmaterial. Balkonger i hörn är infällda bakom den putsade fasaden medan utstickande balkonger har målade metallräcken eller fronter av fibercementskivor. Gårdssidans fasader utgörs av fibercementskivor med varierande montagesätt och kulörer samt vitmålad puts.

Färdigställande: 2015

Yta (BOA): 4300 kvm (& LOA 830 kvm)

Byggherre: Veidekke Bostad AB

Byggnadsentreprenör: Veidekke Bygg