Hörby Station

Flerbostadshus och kontor - Hörby

I centrala Hörby pågår ett byggprojekt där Arkitektlaget har projekterat dels en ombyggnad av det gamla stationshuset till kontor och dels ritat fem nya mindre flerbostadshus.
Tre av husen ligger på samma tomt som den gamla stationsbyggnaden. Vi har placerat dem på klassiskt vis där stationsbyggnaden utgör huvudbyggnad medan de tre något mindre bostadshusen bildar flyglar och pendang runt en nybildad innergård. Entréerna är placerade på utsidan så att uteplatser och balkonger kunnat samlas kring den gemensamma gården.
De återstående närliggande husen ligger mera fritt grupperade eftersom de samspelar med en villakvarter som inte är fullt så stringent ordnade.
Stationshuset kommer att renoveras in- och utvändigt. Huvudfasader i rött tegel med vitputsade flyglar samt tegelpannor på tak och målade snickerier.

Bostadshusen som är i två plan med liten loftgång får ljusa putsade fasader med tegelklädda lägre entrédelar. Materialvalen på fasaderna är givetvis gjorda med tanke på anpassning till de befintliga byggnaderna, främst f.d. Stationshuset men också Tingshuset och det gamla Stationshotellet.
Husens uppdelning i två volymer är en medveten åtgärd för att understryka en slank verti-kalitet som ansluter till den befintliga bebyggelsen.Taken utföres låglutande, till synes som horisontella skivor, beklädda med papp samt kantbeslagna med zinkplåt, rejält utdragna för att skydda fasaderna och ge husen en egen karaktär. Samtliga övriga plåtdetaljer utföres även de i zink.
Avsikten med husens utformning är att skapa byggnader med modernt uttryck, som står i samklang med omgivande byggnader avseende material och proportioner.