Häcksaxen

Flerbostadshus - Holma Torg - Malmö

Holma är ett bostadsområde som byggdes i början av 1970-talet under miljonprogrammet och är beläget i södra Malmö strax norr om Hyllie centrum som nu är sista stopp innan överfarten till Danmark via bron. I Malmö ligger miljonprogramsområden oftast in längre än 4-5 km från centrala Malmö. I och med Hyllies betydelse som kommunikationsnod har Holmas geografiska placering blivit än mer central. Cykelvägen från Hyllie via Holma till centrala Malmö är nu inte mer än 15-20 minuter bort.
Holmas brist har precis som i andra liknande områden, varit bristen på tydliga rumsbildningar, skillnaden mellan privata och offentliga rum , olika former av gränser, fram och baksida, entréplaceringar , trygghet och bristen på offentliga lokaler och rum att vistas i.
Det som vi tycker gör Holma Torg intressant är att vi försökt implantera lösningar på dessa problem. Genom att skapa mötesplatser, trygghet , tydlighet i gränser mellan privat och offentligt, få de boende vid platsen att bli en del av det sociala sammanhang som man ingår samt en orienteringspunkt i området.

Genom att skapa ett snedvridet torg mitt i Holma har den cykelväg som löper genom Holma bromsats upp och är inte längre bara en transportsträcka, lokaler har tillförts platsen , entreér vetter mot gångvägar och torg, balkonger och fönster överblickar platsen, möteslokaler såsom gemensam tvättstuga, fritidsverksamhet och vinterträdgård har inkoprorerats i bottenvåningen i de mest attraktiva delarna. Även olika upplåtelseformer har gjort att mixen av boende och ansvarstagande ökat. Två av husen är hyresrätter (Malmö Kommunala Bostadsbolag, MKB) och ett är bostdasrätter (Riksbyggen)
För att ersätta de grönytor som försvunnit  när husen byggts har en stor takterass skapats ovan på den stora lokalen samt små takträdgårdar för boende i respektive hus på plan 5 till 7.
Arkitekturen präglas av en robusthet som skall upplevas gediget, hållbart men också lyhörd till platsens specifika karaktär. Det har då varit naturligt att välja material och färger som är kopplade till platsen såsom brunt tegel och detaljer i grönt. Variation i höjder skall bidra till en skala som uppfattas varierande och stimulerande för ögat., men också att soljuset når ned till torget .
Husen utgår från en 4-spännare som varierats i höjder, volymer, lägenhetsstorlekar och karaktärsdrag. Husens fasader har gestaltats i flera överlagrade mönster, fönstersättning och dekormurning bildar tillsammans en lekfull fasad som från olika vinklar kan upplevas vara i rörelse. Balkonger är integrerade i fasadartikuleringen och fönstersättningen baseras på ett fåtal fönstertyper som varieras i placering. Fasaderna är i svart och brun-svart tegel med vitt dekortegel, kopparfärgade detaljer samt gröntonade glas i räcken och bröstningar.

 

Projekt nominerades som finalist till Stadsbyggnadspriset 2017 i Malmö Stad

På nya Holma torg har vi tillsammans med MKB skapa nya förutsättningar för ett offentligt stadsliv och ett vardagsrum för de boendena i området.Tre st nya punkthus bildar ram runt ett cykel-gångstråk som leder från Malmö centrum ut till Hyllie. Projektet innehåller totalt 61 st lägenheter, 6 st lokaler, framtidens tvättstuga, takterasser för de boende samt en vinterträdgård.
Upplåtelse formen är blandad med 40 st hyresrätter (MKB) och 21 st bostadsrätter (Riksbyggen). Husen utgår från en 4-spännare som varierats i höjder, volymer lägenhetsstorlekar och karaktärsdrag. Husens fasader har gestaltats i flera överlagrade mönster, fönster sättning och dekormurning bildar tillsammans en lekfull fasad som från olika vinklar kan upplevas vara i rörelse. Balkonger är integrerade i fasadartikuleringen och fönstersättningen baseras på ett fåtal fönstertyper som varieras i placering. Fasaderna är i svart och brun-svart tegel med vitt dekortegel, kopparfärgade detaljer

Färdigställande: 2016

Yta (BOA): 4362 kvm + 830 kvm (LOA)

Byggherre: MKB Fastighets AB/ Riksbyggen Region Syd