Furutorpsparkens studentboende

Studentbostäder - Helsingborg

Ett hus gestaltning är alltid ett resultat av ett antal parametrar som påverkar dess slutgiltiga form. Platsen, omgivningen, historien, tidpunkten, regionala särdrag, olika programkrav samt arkitektens förmåga att sammanbinda dessa till en gestaltningsidé. Platsen i detta fall är belägen nedanför Helsingborgs välkända landborgskant , mellan den gamla Gustav Adolfskolan från början av 1900-talet och Gustavs Adolfs Församlingshem invigd 1942 som nu är ombyggt till kårhus åt studenterna på Campus. Det byggda förslaget har hämtat referenser från de båda byggnaderna för att tillsammans med dessa bilda en sammanhållande enhet som stärker områdets lokala identitet.

Den valda typologin och placeringen har gjorts utifrån det stadsmässiga sammanhang byggnaden står i,  ett U-format kvarter som refererar till de slutna kvarteren i närområdet och den perforerade fasaden mot Furutorpsparken,  som ger parkrummet ett avslut och en vägg. Samtidigt uppstår ett skuggspel och en övergång mellan olika zonerna i byggnaden, offentligt och privat.

Det har varit en prioriterad uppgift att byggnaden tillför det offentliga gaturummet aktiviteter och därmed trygghet , vilket i det längre perspektivet medför att Furutorpsgatan blir en attraktivrare gata att röra sig längs, framförallt eftersom den binder samman kommunikationen med den övre och nedre delen av södra Helsingborg. Genom att vända entréer, butik, tvättstuga och balkonger hitåt tror vi att vi kan uppnå detta syfte.

För att knyta samman Gustav Adolfskolan och kårhusets identiteter med det nya studentboendet har vi ”lånat” vissa element av dessa, tex tornavslutningen från skolan och de stora murhålen från kårhuset men framförallt i valet av ett gult tegel som i de befintliga byggnaderna. Det valda teglet är ett återvunnet tegel som har en sliten ruffighet som står i kontrast till byggnadens precision och är samspelt med de äldre byggnaderna och dessutom är det en viktig aspekt ur miljösynpunkt. Men framförallt eftersom det är väldigt vackert och kanske kommer att ha en påverkan vår syn av att bygga stad i ett längre perspektiv, vilket är något som inte alltid är så självklart. Ytor som inte är tegel har vi månat om att de skall utstråla värme och materialitet och är utförda i trämönstrade skivor och kopparmetallic färgade detaljer, tex omfattningarna runt fönsterna.

Husets inre organisation är uppbyggt av fyra lägenhetstyper från 21-47 kvm, totalt ca 160 st lägenheter, kring ett kommunikationssystem med tydliga siktlinjer som bygger på att man överallt har kontakt med den yttre omgivningen. Utifrån tillför dessa siktlinjer möjlighet att både gå in och ut ur huset . I och med denna överblickbarhet tror vi att trygghet skapas i rörelserna runt byggnaden.

Färdigställande: 2016

Yta (BOA): 4200 kvm

Byggherre: AB Helsingborgshem

Byggnadsentreprenör: Veidekke Entreprenad AB